ಬಿಜೆಪಿಯ ಭೀಷ್ಮನ ಸಹನೆಗೂ ಒಂದು ಮಿತಿಯಿದೆ…

ಬಿಜೆಪಿಯ ಭೀಷ್ಮನ ಸಹನೆಗೂ ಒಂದು ಮಿತಿಯಿದೆ...

ಅಡ್ವಾಣಿಯವರು ರಾಜನಾಥಸಿಂಗ್ ಗೆ ಬರೆದ ರಾಜಿನಾಮೆ ಪತ್ರ…..

%d bloggers like this: